Logotype ppp

Projektowanie i wykonawstwo

posadzek przemysłowych

RODO

INFORMACJA DLA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU LUB WSPÓŁPRACY PRZEZ KONTRAHENTÓW FIRMY.

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Posadzki Przemysłowe – Polska sp. z o.o. Kokotów 743 32-002 Węgrzce Wielkie e-mail: biuro@ppp-posadzki.com.pl tel. +48 12 251 11 60.
 2. Pani/Pana dane osobowe Administrator uzyskał od swojego kontrahenta w związku z realizacją umowy i będą to w szczególności Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowej realizacji umowy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO to jest w sytuacji, w której jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa; b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe; c) firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj. do momentu przedawnienia roszczeń wynikającej z umowy, o której mowa pkt. 3.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych zgodnie z art. 16 RODO; c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO; d) prawo do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. W przypadku osobistego stawiennictwa w siedzibie Administratora uprzejmie informuję, iż teren firmy objęty jest systemem monitoringu wizyjnego. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym osób tam pracujących. Źródłem danych są zapisy z kamer systemu monitoringu. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane z monitoringu będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy. Więcej informacji na temat monitoringu wizyjnego można uzyskać w sekretariacie Administratora.
 9. W przypadku zamiaru przekazania Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej zostanie Pani/Pan o tym poinformowany odrębnym komunikatem.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW FIRMY.

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest firma Posadzki Przemysłowe – Polska sp. z o.o. Kokotów 743 32-002 Węgrzce Wielkie e-mail: biuro@ppp-posadzki.com.pl tel. +48 12 251 11 60;
 2. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: a) wykonania obowiązków wynikających z umowy, b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, c) realizacji działań marketingowych, w tym za pomocą prezentacji na stronie WWW, d) badania satysfakcji klientów, e) zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników (w tym monitoring wizyjny), f) komunikacji z kontrahentami, g) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi: a) zawarcie i realizacja umowy z administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), b) wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), c) zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z administratorem, w szczególności w zakresie działań marketingowych, w tym za pomocą prezentacji na stronie WWW (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), d) prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie badania satysfakcji klientów, zapewnienia bezpieczeństwa mienia i pracowników oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. odbiorcą danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. realizatorzy usług informatycznych oraz firmy, organy i instytucje, do których w imieniu stron administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania, b) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 5. dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa oraz do zakończenia umowy z administratorem i przedawnienia wynikających z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody do momentu cofnięcia tej zgody; dane przetwarzane w ramach systemu monitoringu będą przechowywane przez okres do 3 miesięcy od zarejestrowania, natomiast w przypadku badania satysfakcji klientów do momentu zgłoszenia przez stronę sprzeciwu;
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, strona ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. strona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – wyłącznie na zasadach określonych w RODO;
 8. strona ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z administratorem;
 10. w przypadku zamiaru przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej informacja o tym zamiarze zostanie przekazana odrębnym komunikatem.